Size 00 01 02 03
Waist 71.1 76.2 81.3 86.4
Rise 24.4 25.4 26.4 27.2
Thigh 25.4 26.4 27.2 27.9
Knee 17.8 18.3 18.8 19.3
Hem 15.2 15.8 16.3 16.8