Size 00 01 02 03
Waist 28 30 32 24
Rise 9.6 10 10.3 10.7
Thigh 10 10.4 10.7 11
Knee 7 7.2 7.4 7.6
Hem 6 6.2 6.4 6.6